Part 147

Na zaklade aktualne platneho nai'izeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) c. 216/2008 a nai'izeni komise (ES) č. 2042/2003 av zavislosti na podminkach uvedenych nize Ui'ad pro civilni letectvi Ceske republiky
timto osvedcuje SŠLVT Odolená Voda jako organizaci pro vycvik udrzby podle oddflu A prflohy IV (cast 147) narizeni (ES) c. 2042/2003, opravnenou poskytovat vycviku a provadet zkousky uvedene v pi'ilozenem rozsahu opravneni a vydavat absolventum pi'islusna osvedceni za pouziti vyse uvedeneho cisla opravneni.
as a maintenance training organisation in compliance with Section A of Annex IV (Part-147) of Regulation
(EC) No 2042/2003, approved to provide training and conduct examinations listed in the attached approval schedule and issue related certificates of recognition to students using the above references.

×